Građevinski radovi manjeg obima

U suradnji s osnivačem, Greben Brela d.o.o. izvodi manje građevinske zahvate na javnim površinama, a to su najčešće uređenje kamenih zidova i cvjetnjaka na plažama i uz šetnicu.